„Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Małocicach jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz.”

Pomoce dydaktyczne na szóstkę

„Pomoce dydaktyczne na szóstkę”

Programu realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 EWALUACJA REALIAZACJI PROJEKTU

 W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Małocicach brali  udział w zajęciach programu Pomoce dydaktyczne na szóstkę.

Na zajęciach wykorzystywane były  pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione w ramach projektu. Zajęcia doskonaliły ponadprzedmiotowe umiejętności: umiejętność logicznego myślenia, argumentowania, czytania tekstu ze zrozumieniem, kreatywności, przełamywania własnych słabości.  Ponadto dzieci udoskonaliły i nabyły wiele umiejętności matematycznych, polonistycznych,  poprawiających i rozwijających zasób słownictwa, umiejętność budowania wypowiedzi, a także  artystycznych, pobudzacych wyobraźnię, kształtując śmiałość i otwartość , dokładność i solidność, poczucie, a także poczucie estetyki  oraz umiejętności i manualne.

Swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć dostosowana do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci sprzyjała pogłębianiu i wyrównywaniu braków. Indywidualizacja pracy na zajęciach polegała na stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań.

Zajęcia były prowadzone różnorodnymi metodami, w tym metodami aktywizującymi. Do ich wykonania wykorzystywane były bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne pozyskane ze środków unijnych, a stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych budziło zainteresowanie dzieci. Wszystkie czynniki miały na celu rozbudzenie dziecięcej aktywności poprzez zastosowanie form i metod pracy innych niż w czasie lekcji.

Serdeczna i miła atmosfera na zajęciach bardzo pozytywnie wpływała na uczniów. Dzieci w trakcie  są otwarte, rozluźnione oraz chętnie uczestniczyły w zajęciach. Umożliwiło to uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką.

Dzieci przychodziły na zajęcia systematycznie i bardzo chętnie wykonywały wszystkie zaplanowane zadania. Na podstawie obserwacji własnej, oraz konsultacji z nauczycielami uczącymi, można stwierdzić, że uczniowie którzy brali udział w zajęciach , sprawniej liczą, lepiej rozwiązują zadania tekstowe, oraz chętniej wykonują zadania dodatkowe i biorą aktywny udział w lekcjach.

Dzieci poprawiły pamięć i koncentrację uwagi, a także logiczne myślenie. Osiągnęły postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma. Poprawiły jakość czytania i rozumienie czytanego tekstu. Poszerzyły zakres słownictwa, zarówno biernego jak i czynnego. Rozwinęły sprawność językową w zakresie różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej. Dzieci w wielu przypadkach osiągnęły lepsze wyniki w nauce i wzrosła ich motywacja do dalszej nauki.

 

Zajęcia artystyczno - polonistyczne

 

 Zajęcia matematyczne