„Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Małocicach jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz.”

Rekrutacja

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty związane z rekrutacją do oddziału przedszkolnego i  szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/20120. 

 1. Zał. nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów - rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
 2. Zał. nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów - rekrutacja do szkół podstawowych
 3. Druki obowiązujące w rekrutacji:
 
 
Jednocześnie proszę dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dokumentami obowiązującymi w Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Małgorzata Orlikowska

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach z siedzibą w Małocicach, ul. Wojska Polskiego 76, 05 – 152 Czosnów.
 • Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e- mail zspmalocice@onet.eu.
 • W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych napisz pod adres  e-mail: iod@czosnow.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustawowym na podstawie  przepisów prawa (art. 6 ust 1 pkt c i pkt e).
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy szkoły w zakresie pełnionych obowiązków służbowych oraz instytucje państwowe w zakresie określonym prawem oświatowym.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

           Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
           ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
           Telefon: 22 860 70 86

 • W zależności od załatwianej sprawy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub dobrowolne. W przypadku wymogu ustawowego jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania może być (w przypadku realizacji obowiązku szkolnego przez Pana/Pani dziecko) wszczęcie postępowania administracyjnego. W innych przypadkach wiąże się to z odmową załatwienia sprawy, z którą Pan/Pani zwraca się do Szkoły.