„Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Małocicach jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz.”

Moja przyszłość

logo.png [716x63]

 

W roku szkolnym 2014/2015 realizowany jest w szkole projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Projekt trwa do  końca czerwca 2015 r. Są nim objęci uczniowie klas V – VI i II – III gim. Udział w projekcie jest nieodpłatny.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:

  • z języków angielskiego,
  • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  • zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

Większość z nich odbywa się w szkole. Organizowane są także całodzienne zajęcia w formie wycieczek terenowych i wyjazdów do Warszawy na zajęcia w instytucjach związanych z nauką, kulturą, edukacją.

Zorganizowane zajęcia pozwolą na rozwój kompetencji kluczowych zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego Rady. Będą również szansą na zbudowanie solidnych podstaw, które pomogą w uczeniu się i nabywaniu wiadomości i umiejętności niezbędnych do pomyślnego kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacji.

                                                                                             


                                                                                         Małgorzata Orlikowska

                                                                                         Asystent koordynatora projektu